ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

 • NEPCON ASIA 2021

  NEPCON អាស៊ីឆ្នាំ 2021

  ថ្ងៃទី 12-14 ខែតុលា ឆ្នាំ 2021 មជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ និងសន្និបាតពិភពលោក Shenzhen (Baoan) អំពី NEPCON ASIA NEPCON ASIA នឹងប្រារព្ធឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត និងពិព័រណ៍ទីក្រុង Shenzhen (Baoan) ចាប់ពីថ្ងៃទី 12 ដល់ថ្ងៃទី 14 ខែតុលា ឆ្នាំ 2022។ ការតាំងពិព័រណ៌រំពឹងថា...
  អាន​បន្ថែម

ស្នើសុំព័ត៌មានទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

 • ASM
 • JUKI
 • fUJI
 • YAMAHA
 • PANA
 • SAM
 • HITA
 • UNIVERSAL